Бизнес регистр

Бизнес регистр гэдэг нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, регистрийн дугаар, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэмжээ, борлуулалтын орлого, үндсэн хөрөнгийн хэмжээ, ажиллагчдын тоо зэрэг үндсэн үзүүлэлтийг агуулсан мэдээллийн сан юм. Бизнес регистрийн санд эдийн засгийн бүхий л салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тэдгээрийн салбар нэгжүүдийн мэдээллийг хамруулж байгаа. Бизнес регистрийн мэдээллийн санг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1998 оны анхны тооллогын үр дүнд үндэслэн байгуулсан бөгөөд түүнээс хойш орсон өөрчлөлтийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2006, 2011 оны тооллогын дүн, Улсын татварын ерөнхий газрын бүртгэл болон бусад байгууллагын мэдээллийг үндэслэн улирал тутам шинэчилж байна. Энэхүү бүлгийн үзүүлэлтийг бизнес регистрийн сангийн мэдээллийг ашиглан гаргав.

Он сонгох:
Улирал:
Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ, эдийн засгийн үйл ажиллагааны чиглэл, бүтцээр

3 781

8 407

7 522

38 471

36 494

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ, ажиллагчдын тооны бүлэг, бүтцээр

82 128

6 096

4 275

2 443

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдлаар

190 830

94 942

54 308

36 426

2 622

2 532

95 888