Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээллийг Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)-ны дэргэдэх Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Эрүүл мэндийн газар (ЭМГ) нэгтгэн гаргаж, сар бүрийн 6-нд, мөн жилийн мэдээг жил бүрийн 3-р сарын 10-нд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлдэг. Сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайланг жилд нэг удаа гаргаж ЭМЯ-нд ирүүлнэ. Энэ тайланд эрүүл мэндийн байгууллагын тоо, эмнэлгийн орны тоо, эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллагчдын тоо, их эмчийн тоо, эмнэлгийн дунд мэргэжилтний тоо мэргэжлийн төрлөөр, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн өвчлөл, нас барсан хүний тоо, өвчний ангиллаар нэгтгэгддэг. Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзүүлэлтийг ЭМЯ-ны мэдээлэлд үндэслэн энэхүү эмхтгэлд оруулав.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Эрүүл мэнд АМАРЖСАН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА, төрлөөр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд АМАРЖСАН ЭХЧҮҮДЭЭС 6, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ УДАА ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТАД ХАМРАГДСАН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-09-09
Эрүүл мэнд АМЬД ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд НЭГ ЦАГИЙН ДОТОР ХӨХӨӨ АМЛАСАН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд 2500 ГРАММААС БАГА ЖИНТЭЙ ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд ТӨРӨЛХИЙН ГАЖИГТАЙ ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд АМЬГҮЙ ТӨРӨЛТ, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд НАС БАРАЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛЭГТ НАС БАРАЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд ЭХИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ХАРЬЦАА (100000 АМЬД ТӨРӨЛТӨД НОГДОХ), бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдохоор, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдохоор, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд НЯРАЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд НЯРАЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, 1000 амьд төрөлтөд ногдох, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР ӨВЧЛӨГЧИД, зарим өвчний төрлөөр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2022-09-09
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, ТӨРЛӨӨР, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-04-15
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, байгууллагын төрлөөр,улсын дүнгээр, жил бүрийн эцэст 2022-04-15
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛГИЙН ОРНЫ ТОО, улсын дүн, төрлөөр, жил бүрийн эцэст 2022-04-15
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ЗАРДАЛ, улсын дүнгээр, жил бүрийн эцэст 2022-04-15
Эрүүл мэнд НЭГ ИХ ЭМЧИД НОГДОХ ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-15
Эрүүл мэнд ИХ ЭМЧИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-15
Эрүүл мэнд НЭГ СУВИЛАГЧИД НОГДОХ ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-15
Эрүүл мэнд ЭМ ЗҮЙЧДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-15
Эрүүл мэнд ХҮН АМЫН НАС БАРАЛТЫН ЗОНХИЛОХ ШАЛТГААН, улсын дүн, өвчний бүлэг, хүйсээр, жил бүрийн эцэст 2022-04-15
Эрүүл мэнд ЭХИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-18
Эрүүл мэнд ХОРТ ХАВДРААР НАС БАРАГЧДЫН ТОО, 10000 хүнд ногдохоор, хорт хавдрын төрлөөр, жил бүрийн эцэст 2022-04-18
Эрүүл мэнд ХОРТ ХАВДРААР ШИНЭЭР ӨВЧЛӨГЧДИЙН ТОО, 10000 хүнд ногдохоор, хорт хавдрын төрлөөр, жил бүрийн эцэст 2022-04-18
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭЖ ЭМЧЛҮҮЛСЭН ӨВЧТНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-18
Эрүүл мэнд ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР ӨВЧЛӨГЧИД,бүс, аймаг, нийслэлээр,жил бүрийн эцэст 2022-04-18
Эрүүл мэнд ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭХНИЙ 3 САРТАЙД ЭМНЭЛГИЙН ХЯНАЛТАД ХАМРАГДСАН ХУВЬ бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст 2022-04-18
Эрүүл мэнд ХОРТ ХАВДРААР ШИНЭЭР ӨВЧЛӨГЧИД, НАС БАРАГЧИД, 10 000 хүн амд ногдохоор, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-04-18
Эрүүл мэнд ХОРТ ХАВДРААР ШИНЭЭР ӨВЧЛӨГЧИД, насны бүлгээр 2022-04-18
Эрүүл мэнд НЭГ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ӨРГӨН ДАРХЛААЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДАЛТ, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст 2022-04-18
Эрүүл мэнд ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-18
Эрүүл мэнд ӨСВӨР НАСНЫ 1000 ЭМЭГТЭЙД НОГДОХ ТӨРӨЛТИЙН ТҮВШИН,(10-14, 15-19 НАСНЫ 1000 ЭМЭГТЭЙД НОГДОХ) бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-04-18
Эрүүл мэнд ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТАД 6, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ УДАА ХАМРАГДСАН ТӨРСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВЬ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-04-18
Эрүүл мэнд ЖИРЭМСЛЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ АРГА, ХЭРЭГСЭЛ ХЭРЭГЛЭДЭГ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-04-18
Эрүүл мэнд ГЭРЛЭСЭН/ ХАМТРАН АМЬДРАГЧТАЙ, ЖСАХ-ИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ХАНГАГДСАН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВЬ 2020-04-23
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛГИЙН ОР, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-04-18
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд ИХ ЭМЧИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар, жил бүрийн эцэст 2022-05-04
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛГИЙН ОРНЫ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд ИХ ЭМЧ, мэргэжлээр, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-04-18
Эрүүл мэнд СУВИЛАГЧ, мэргэжлээр, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-05-17
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН CАЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТАН, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТЭН, мэргэжлээр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд ЭМ ЗҮЙЧИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд НЭГ СУВИЛАГЧИД НОГДОХ ХҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-05-04
Эрүүл мэнд АМЬД ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙН ТОО, хүйсээр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд АМАРЖСАН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд НАС БАРАЛТ, зонхилох өвчний ангиллаар, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ХАРЬЦАА, (100000 амьд төрөлтөд ногдох) бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд ЭХИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, 1000 АМЬД ТӨРӨЛТӨД НОГДОХ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-27
Эрүүл мэнд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-06-21
Эрүүл мэнд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, (1000 амьд төрөлтөд ногдох) хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-30
Эрүүл мэнд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдохоор бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04
Эрүүл мэнд ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР ӨВЧЛӨГЧИД, өвчний төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-13
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧИД, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-13
Эрүүл мэнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ДААТГУУЛАГЧИД, сараар 2022-09-09