Боловсрол

Сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол болон дээд боловсролын мэдээллийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, мэргэжлийн боловсролын мэдээллийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нэгтгэн Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж байна. Боловсролын сургалтын байгууллагын тоо, суралцагчид, элсэгчид, төгсөгчид, багш нарын тоог МУ-ын боловсролын түвшний ангиллын код, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр гаргав. МУ-ын боловсролын түвшний ангиллын кодыг 2014 онд баталсан бөгөөд уг ангиллаар боловсролыг 0-8 түвшингээр гаргасан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургалтын бохир жин, сурагч-багшийн тооны харьцааг боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлалын дагуу тооцсон.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Боловсрол ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2022-04-28
Боловсрол ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-04-04
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИД СУРАЛЦАГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр 2022-01-17
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХАМРАГДСАН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛД ХАМРАГДСАН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2022-03-30
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХАМРАГДСАН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-03-30
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, төрөл, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2022-01-17
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН БАГШИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-04-04
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2022-04-28
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, төрлөөр 2022-01-17
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2022-04-28
Боловсрол ЕБС-ИЙН НЭГДҮГЭЭР АНГИД ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2022-04-28
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙГ ТӨГСӨГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр 2021-10-28
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙН ҮНДСЭН БАГШИЙН ТОО, хүйсээр 2022-01-17
Боловсрол ХАМРАН СУРГАЛТЫН БОХИР ЖИН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2021-08-09
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧ-БАГШИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-03-30
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2022-04-28
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР СУРАЛЦАН ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-09-19
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР СУРАЛЦАН ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2022-03-30
Боловсрол ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮН (ХЭМЖЭЭСТ ОНОО), хүйсээр 2021-03-26
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, өмчийн хэлбэрээр 2022-01-17
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД БОЛОН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН БАГШ, хүйсээр 2022-01-17
Боловсрол ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, хүйс, боловсролын зэргээр 2022-01-17
Боловсрол БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЗАРДАЛ, оны үнээр 2022-09-08
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД СУРАЛЦДАГ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-03-30
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШ, өмчийн хэлбэрээр 2022-01-19
Боловсрол БАГА АНГИ ТӨГСӨГЧДИЙН БОХИР ЖИН, хүйсээр 2020-10-12
Боловсрол НЭГДҮГЭЭР АНГИД ЭЛСЭГЧДИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЦЭВЭР ЖИН, хүйсээр 2022-06-29
Боловсрол БҮХ ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН БАГШ 2022-01-19
Боловсрол БYХ ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨГСӨГЧИД 2022-09-19
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, өмчийн хэлбэрээр 2022-01-17
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧИД, өмчийн хэлбэрээр 2022-01-17
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧДААС ДОТУУР БАЙРАНД СУУХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧДААС ДОТУУР БАЙРАНД АМЬДАРЧ БУЙ ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Боловсрол ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТОО, өмчийн хэлбэрээр 2022-01-17
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛД ХАМРАГДСАН ХҮҮХЭД, өмчийн хэлбэрээр 2022-01-17
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨГСӨГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр 2022-09-19
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-09-19
Боловсрол ДОТООДЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙГ ТӨГСӨГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр, боловсролын зэргээр 2022-09-19
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙГ ТӨГСӨГЧИД, боловсролын зэрэг, өмчийн хэлбэрээр 2022-01-17
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, хүйсээр 2022-01-17
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр 2022-01-17
Боловсрол ДОТООДЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИД СУРАЛЦАГЧИД, мэргэжлийн чиглэл, боловсролын зэргээр 2022-01-17
Боловсрол БYХ ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА 2022-01-19
Боловсрол БYХ ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД 2022-01-19
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2022-07-27