Боловсрол

Бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагын тоо, суралцагчид, төгсөгчид, элсэгчид, багш нарын тоог боловсролын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр гаргав. Ерөнхий боловсролын сургууль (ЕБС)-д хамран сургалтын хувь, сурагч-багшийн харьцаа, сургууль завсардалтын хувь, их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн анхан, дунд шатны сургуульд суралцагчид, төгсөгчдийн тоог Боловсролын олон улсын стандарт ангиллын дагуу гаргалаа. Энэхүү ангиллыг 2011 онд шинэчлэн мөрдөж эхэлсэн бөгөөд уг ангиллаар боловсролыг 0-8 түвшингээр гаргав.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-31
Боловсрол ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2019-07-05
Боловсрол ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-05-08
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-06-05
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИД СУРАЛЦАГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр 2019-06-06
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХАМРАГДСАН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-05-10
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛД ХАМРАГДСАН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2019-07-05
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХАМРАГДСАН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-06-26
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-07-05
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, төрөл, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2019-05-29
Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН БАГШИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-05-13
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-05-15
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2019-07-09
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, төрлөөр 2019-04-19
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2019-07-17
Боловсрол ЕБС-ИЙН НЭГДҮГЭЭР АНГИД ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2019-07-17
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙГ ТӨГСӨГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр 2019-10-14
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙН ҮНДСЭН БАГШИЙН ТОО, хүйсээр 2019-04-05
Боловсрол ХАМРАН СУРГАЛТЫН БОХИР ЖИН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-04-19
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧ-БАГШИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-01-31
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-06-05
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2019-07-05
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР СУРАЛЦАН ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-10-17
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР СУРАЛЦАН ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2019-11-05
Боловсрол ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮН (ХЭМЖЭЭСТ ОНОО), хүйсээр 2019-11-06
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, өмчийн хэлбэрээр 2019-01-31
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-02-18
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД БОЛОН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-06-06
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН БАГШ, хүйсээр 2019-07-05
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨГСӨГЧИД 2019-10-14
Боловсрол ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, хариуцлагын хэлбэрээр 2019-01-31
Боловсрол ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, хүйс, боловсролын зэргээр 2019-06-06
Боловсрол БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЗАРДАЛ, оны үнээр 2019-04-19
Боловсрол ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2019-05-06
Боловсрол ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛТОЙ ҮНДСЭН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО 2019-05-06
Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД СУРАЛЦДАГ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-06-26