Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ

Үндэсний статистикийн хороо Өрхийн орлого, зарлагын судалгааг 1966 оноос эхлэн явуулж ирсэн бөгөөд Өрхийн орлого, зарлагын судалгаа, Амьжиргааны түвшний түүвэр судалгааг нэгтгэн 2007 оны 7 дугаар сарын 1-нээс “Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа”-г зохион байгуулан явуулж байна. Судалгаанд жил бүр Монгол Улсын 11232 өрхийг түүвэрлэн авч, тэднээс өрхийн гишүүдийн нас, хүйс, боловсрол, ажил эрхлэлтийн байдал, өрхийн орлого, зарлага, хэрэглээтэй холбоотой үзүүлэлтүүдийг цуглуулан судалж байна. Өрхийн нийт орлого (зарлага) нь өрхийн мөнгөн орлого (зарлага) дээр өрхийн өөрийн аж ахуйгаас бэлтгэж хэрэглэсэн болон бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн зүйлсийн мөнгөн дүнг нэмснээр тодорхойлогдох бөгөөд нэг өрхөд ногдох дундаж үзүүлэлтүүдийг жилийн турш уг судалгаанд хамрагдсан 11232 өрхийн сарын дунджаар тооцсон болно. Хүн амын хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээг тооцохдоо тухайн өрх худалдаж авсан, хувийн аж ахуйгаасаа болон бусад хүмүүсээс үнэ төлбөргүй авч хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг оруулж байна. “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” Монгол Улсын хуулийн /1998 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн/ 5 дугаар зүйлд заасны дагуу 1998 оноос эхлэн “Хүн амын амьжиргааны доод түвшин”-г бүс нутгаар тодорхойлж байна. Хуулийн 3 дугаар зүйлд хүн амын амьжиргааны доод түвшин гэж хэрэглээний доод хэмжээг мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлснийг, хэрэглээний доод хэмжээ гэж хүний нэн тэргүүний зайлшгүй хэрэгцээг хангах хүнсний болон хүнсний бус хэрэглээний сагсаар тодорхойлсон бараа, үйлчилгээний шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоосон тоо, хэмжээг ойлгоно гэж заасан байдаг.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ МӨНГӨН ОРЛОГО, хот, хөдөөгөөр, /1966-1996/ 2021-05-17
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГО, хот, хөдөөгөөр, /1997-2021/ 2022-05-23
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГЫН БҮТЭЦ, хот, хөдөөгөөр, /1997-2021/ 2022-05-30
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГО, бүсээр, /2007-2021/ 2022-05-24
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГЫН БҮТЭЦ, бүсээр, /2007-2021/ 2022-05-24
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГО, суурьшлаар, улирлаар 2022-05-17
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГЫН БҮТЭЦ, суурьшлаар, улирлаар 2022-05-17
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ МӨНГӨН ЗАРЛАГА, хот, хөдөөгөөр, /1966-1996/ 2021-05-17
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГА, хот, хөдөөгөөр, /1997-2021/ 2022-05-23
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГЫН БҮТЭЦ, хот, хөдөөгөөр, /1997-2021/ 2022-05-23
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГА, бүсээр, /2007-2021/ 2022-05-24
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГЫН БҮТЭЦ, бүсээр, /2007-2021/ 2022-05-24
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГА, суурьшлаар, улирлаар 2022-05-17
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГЫН БҮТЭЦ, суурьшлаар, улирлаар 2022-05-17
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН, нэг хүнд сард ногдохоор, бүсээр, /1999-2000/ 2016-02-19
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН, нэг хүнд сард ногдохоор, бүсээр, /2001-2022/ 2022-01-31
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ХҮНИЙ ХОНОГТ ХЭРЭГЛЭСЭН ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИЛЧЛЭГ, НАЙРЛАГА, жишсэн хүнээр, хот, хөдөөгөөр 2022-05-23
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ХҮНД САРД НОГДОХ ХҮНСНИЙ ЗАРИМ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ УЛСЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ, жишсэн хүнээр, хот, хөдөөгөөр 2022-05-23
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ХҮНД НОГДОХ САРЫН ХЭРЭГЛЭЭ, хэрэглээний үндсэн бүлгээр, хот, хөдөөгөөр 2022-05-24
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ХҮНД НОГДОХ САРЫН ХЭРЭГЛЭЭ, хэрэглээний үндсэн бүлгээр, ядуурлын байдлаар, хот, хөдөөгөөр 2022-05-23
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ НЭГ ХҮНД НОГДОХ САРЫН ХЭРЭГЛЭЭ, өрхийн тооны тэнцүү 10 бүлгээр, хот, хөдөөгөөр 2022-05-23
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ ХҮН АМЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БҮТЭЦ, өрхийн тооны тэнцүү 5 бүлгээр, хот, хөдөөгөөр 2022-05-23
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ ЯДУУРЛЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, хот, хөдөө, бүс, суурьшлаар 2022-05-25
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ ЯДУУРЛЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, аймаг, нийслэлээр 2022-05-23
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ МӨНГӨН ОРЛОГЫН БҮЛЭГЛЭЛТ, өрхийн дүнд эзлэх хувь, байршлаар, оны үнээр 2022-05-24
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН БҮЛЭГЛЭЛТ, өрхийн дүнд эзлэх хувь, байршлаар, оны үнээр 2022-05-24
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ МӨНГӨН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН БҮЛЭГЛЭЛТ, өрхийн дүнд эзлэх хувь, суурьшлаар, улирлаар 2022-05-17
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ ТЭГШ БУС БАЙДАЛ, нэг хүнд сард ногдох хэрэглээнд үндэслэн тооцсоноор 2022-05-25
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ ТЭГШ БУС БАЙДАЛ, нэг хүнд сард ногдох зардалд үндэслэн тооцсоноор /Жини коэффициент, улирлаар/ 2022-05-17
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ ТЭГШ БУС БАЙДАЛ, нэг хүнд сард ногдох зардалд үндэслэн тооцсоноор /Тейлийн индекс, улирлаар/ 2022-05-17
Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ ЯДУУРЛЫН ЗУРАГЛАЛ, бүс, аймаг, сум, дүүргийн түвшний үр дүн /2011/ 2018-06-13