Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин

Энэ бүлэгт хөдөлмөр, цалингийн салбарын дараах статистик мэдээлэл багтсан болно. Үүнд:
1. Ажиллах хүч /ажиллагчид, ажилгүй хүн/, ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын үзүүлэлтүүд;
2. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн;
3. Үйлдвэрлэлийн гэмтэл;
4. Хөдөлмөрийн хамтын маргаан;
5. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид;
6. Төрийн албан хаагчид;
7. Дундаж цалин;
8. Тогтвортой хөгжлийн зорилго болон Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд.
Хөдөлмөрийн статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь Үндэсний статистикийн хорооноос 2006 оноос эхлэн тогтмол явуулж буй Ажиллах хүчний судалгаа бөгөөд уг судалгааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон нууцлал хангагдсан мэдээллийн баазыг ЭНД дарж харах боломжтой.
Улсын хэмжээнд хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний мэдээ, тайлан гаргах, судалгаа явуулахад ҮСХ-ны дарга, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А/09/08 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ыг мөрдөж байна. Салбарын аргачлалуудыг ЭНЭ холбоосоор орж, салбараар хайх хэсэгт "хөдөлмөр" гэж сонгон харах боломжтой.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮН АМЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ, улсын дүнгээр, улирал, жилээр 2022-09-14
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАХ ХҮЧ, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2022-09-14
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАГЧИД, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал,жилээр 2022-09-26
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАГЧИД, хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр, /1985-2018/ 2020-11-04
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАГЧИД, хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр улирал, жилээр, 2019 оноос хойш 2022-08-17
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт ХӨДӨЛМӨРИЙН ДУТУУ АШИГЛАЛТ, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэл, улирал, жилээр 2022-08-17
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТҮВШИН, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2022-09-14
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2022-09-14
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт ХӨДӨЛМӨРИЙН ДУТУУ АШИГЛАЛТЫН ТҮВШИН, хүйс, насны бүлэг, аймаг, нийслэл, улирал, жилээр 2022-08-25
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЛБАН БУС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИД, үйл ажиллагааны нэгжээр, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2021-12-28
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЛБАН БУС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИД,эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2021-08-16
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЛБАН БУС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИД, хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2021-08-16
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЛБАН БУС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2022-01-05
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАГЧИД, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2022-08-17
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛГҮЙ ХҮН, шалтгаанаар, бүс, аймаг, нийслэлээр, хүйс, насны бүлгээр, улирал, жилээр 2022-08-17
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАХ ХҮЧНЭЭС ГАДУУРХ ХҮН АМ, шалтгаанаар, бүс, аймаг, нийслэлээр, хүйс, насны бүлгээр, улирал, жилээр 2022-09-14
Ажил хайгч, бүртгэлтэй ажилгүй иргэд АЖИЛ ХАЙГЧ ИРГЭД, насны бүлэг, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2021-03-10
Ажил хайгч, бүртгэлтэй ажилгүй иргэд АЖИЛ ХАЙГЧ ИРГЭД, боловсролын түвшин, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2021-03-10
Ажил хайгч, бүртгэлтэй ажилгүй иргэд БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД, насны бүлэг, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2021-03-10
Ажил хайгч, бүртгэлтэй ажилгүй иргэд БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД, боловсролын түвшин, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2021-03-10
Ажил хайгч, бүртгэлтэй ажилгүй иргэд БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛГӨӨН, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2021-03-10
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого ОСОЛДОГЧИД, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар, ҮОХХ-ын хэлбэрээр 2022-07-07
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-07-07
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого ОСОЛДОГЧИД, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар 2022-07-07
Хөдөлмөрийн хамтын маргаан ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТЫН МАРГААН, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2022-04-22
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ ГАДААДЫН ИРГЭД, оны эцэст, улс орноор 2022-07-20
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ ГАДААДЫН ИРГЭД, оны эцэст, аймаг нийслэлээр 2022-07-20
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ ГАДААДЫН ИРГЭД, ЭЗҮА-ны салбарын ангиллаар 2022-07-20
Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад зуучлагдсан ажиллах хүч ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР ГАДААД УЛСАД ЗУУЧЛАГДСАН ИРГЭД, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар 2022-07-20
Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад зуучлагдсан ажиллах хүч ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР ГАДААД УЛСАД ЗУУЧЛАГДСАН ИРГЭД, улс орон, улирлаар 2022-07-20
Төрийн албан хаагчид МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД, албан тушаалын ангиллаар 2022-04-18
Төрийн албан хаагчид ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ТОО, хүйс, насны бүлэг, сум, дүүргээр 2022-09-29
Төрийн албан хаагчид ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ТОО, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-05-26
Төрийн албан хаагчид МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД, төрийн албаны ангилалаар, бүс, аймаг, нийслэлээр, хүйс, насны бүлгээр, жилээр 2022-04-18
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, бүс, аймаг, нийслэл, хүйс, улирал, жилээр 2022-09-22
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар, улирал, жилээр 2022-09-22
Дундаж цалин БОДИТ ДУНДАЖ ЦАЛИНГИЙН ИНДЕКС (2010=100%), эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, улирал, жилээр 2020-04-02
Дундаж цалин АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, өмчийн хэлбэр, хүйс, улирал, жилээр 2022-09-22
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, улирал, жилээр 2022-09-22
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар (2014-2018 он) 2020-03-31
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар (2019 он) 2020-03-30
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар, (2020-2021 он) 2022-09-22
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, хариуцлагын хэлбэр, хүйс, улирал, жилээр 2022-09-22
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажиллагчдын тооны бүлгээр, хүйс, улирал, жилээр 2022-09-22
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН МЕДИАН ЦАЛИН, улирал, жилээр 2022-09-22
Дундаж цалин БОДИТ ДУНДАЖ ЦАЛИНГИЙН ИНДЕКС (2015 IV=100%), эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, улирал, жилээр 2022-09-22
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 1.3.1 Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь 2021-11-15
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 5.5.2 Удирдах албан тушаалд ажиллагчдад эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 2022-08-18
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 8.2.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг ажиллагчид ногдох ДНБ-ний жилийн өсөлт 2021-11-03
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 8.5.1 Цалинтай ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс, хүйсээр 2022-08-18
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 8.5.2 Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар), хүйс, насны бүлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр 2022-08-18
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 8.6.1 Хөдөлмөр эрхлээгүй болон боловсрол, сургалтад хамрагдаагүй байгаа 15-24 насны залуучуудын эзлэх хувь 2022-08-18
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 8.7.1 Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлг 2019-04-05
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 8.8.1 Ажлын байр дахь хүнд болон хөнгөн осол гэмтлийн давтамжийн хувь, хүйсээр 2022-08-18
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 10.4.1 ДНБ-нд цалин, нийгмийн хамгааллын шилжүүлгийн эзлэх хувь 2021-11-03
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 1.a.2 Төсвийн нийт зарлагад суурь үйлчилгээ (боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал)-нд зориулсан зардлын эзлэх хувь 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр EMPL-1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 2021-11-03
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр EARN-1 Хөдөлмөр эрхэлж байгаа боловч ядуурлын шугамаас доогоор хэрэглээтэй хүн амын хувийн жин 2021-11-15
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр EARN-2 Бага цалинтай ажиллагчдын хувь 2020-08-07
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр TIME-1 Илүү цагаар ажиллагчдын хувь (долоо хоногт 48 цагаас илүү) 2022-08-18
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр EQUA-1 Ажил мэргэжил дэх хүйсийн ялгаа (эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь) 2021-11-03
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр SECU-1 Өндөр насны тэтгэвэр авч байгаа тэтгэврийн наснаас дээш насны (65 болон түүнээс дээш насны) 2021-11-03
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр DIAL-1 Үйлдвэрчний эвлэлийн нягтралын түвшин 2021-11-03
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр DIAL-2 Ажил олгогч байгууллагын нягтралын түвшин 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр CONT-1 Сургуульд хамрагдаагүй хүүхдийн эзлэх хувь 2021-11-03
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр CONT-2 Хөдөлмөр эрхлэх насны хүн амд ХДХВ-ийн халдвартай хүн амын эзлэх хувь 2021-11-03
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр CONT-4 Орлогын тэгш бус байдал (90:10 харьцаа) 2021-11-15
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр CONT-5 Инфляцийн түвшин (хэрэглээний үнийн индекс) 2021-11-03
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр CONT-6 Ажиллагчид, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар 2021-11-03
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр CONT-7 Насанд хүрэгчдийн бичиг үсэг тайлагдалтын түвшин 2020-08-07