Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 10 өдрийн байдлаар "СЭБАСТИАОБОЛДБААТАРБАРРИАС" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

"СЭБАСТИАОБОЛДБААТАРБАРРИАС" гэдэг нэр 2010 оноос хойш бүртгэгдээгүй байна.