Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "СЭБАСТИАОБОЛДБААТАРБАРРИАС" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

"СЭБАСТИАОБОЛДБААТАРБАРРИАС" гэдэг нэр 2010 оноос хойш бүртгэгдээгүй байна.