Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭРЭГҮҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 9 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар5
2.Дорноговь4