Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭРГҮҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 323 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Өмнөговь233
2.Улаанбаатар54
3.Дорноговь19
4.Орхон4
5.Сэлэнгэ4
6.Дархан-Уул3
7.Дорнод3
8.Төв1
9.Дундговь1
10.Өвөрхангай1