Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-06-18


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО НҮБХХ