Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-05-16


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО НҮБХХ