ОЙГООС БЭЛТГЭСЭН МОДНЫ ХЭМЖЭЭ, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр , жилээр

Хэмжих нэгж: мян.м3

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-06-10


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам