Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-08-17


Эх сурвалж: САНГИЙН ЯАМ Монгол улсын нэгдсэн төсвийн сарын гүйцэтгэл