Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-04-13


Эх сурвалж: САНГИЙН ЯАМ Монгол улсын нэгдсэн төсвийн сарын гүйцэтгэл