НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр

Хэмжих нэгж: мян.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-08-20


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО