Хэмжих нэгж: хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-11-17


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа