Хэмжих нэгж: хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-08-18


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа