Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-04-13


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрх, хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн жилийн тайлан, НС-1