ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-03-21


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого