Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-06-25


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО НҮБХХ