ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэлээр

Хэмжих нэгж: хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-01-17


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Соёл, шинжлэх ухаан