ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэлээр

Хэмжих нэгж: хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-01-14


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Соёл, шинжлэх ухаан