Хэмжих нэгж: төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-05-31


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа