БЭЛТГЭСЭН ГАР ТЭЖЭЭЛ, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр

Хэмжих нэгж: тн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-01-21


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ургац хураалтын жилийн эцсийн мэдээ