БЭЛТГЭСЭН ГАР ТЭЖЭЭЛ, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр

Хэмжих нэгж: тн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-01-17


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ургац хураалтын жилийн эцсийн мэдээ