БЭЛТГЭСЭН ӨВС ХАДЛАН, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр

Хэмжих нэгж: мян.тн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-01-21


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого