Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-02-19


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа