Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-04-21


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан