ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/ хөдөөгөөр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-04-04


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого