Үйлдвэрлэгчийн үнэ

Үнийн индекс тодорхой цаг хугацаанд үнийн түвшний өөрчлөлтийг илэрхийлдэг гэдэг бол үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс (ҮҮИ) нь тухайн үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн болон худалдсан бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлдэг юм. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг тооцсоноор инфляцийг урьдчилан таамаглах, ДНБ-ийг зэрэгцүүлэх үнэд шилжүүлэх, Засгийн газар болон бизнесийн байгууллагууд бизнесийн дүн шинжилгээ хийхэд болон төрөл бүрийн индексжүүлэлтэд ашиглана. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг тооцоход тухайн бараа, үйлчилгээний жинг тодорхойлсон, тоо хэмжээ, үнэ болон өртгийн мэдээлэл, эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (ISIC), бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэгдсэн ангилал (CPC)-ыг ашиглана. Үнийн индексийн тооцооны ажлын чанар нь бизнес регистрийн сан, судалгаанд хамрагдах салбаруудын мэдээллийн чанар, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үнийн үнэн зөв, бодит байдлаас шууд хамаарна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-07243.3 kb2021-09-136Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-07
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-08212.7 kb2021-09-133Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-08
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-07198.9 kb2021-08-1325Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-07
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI223.9 kb2021-08-1239Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-06159.9 kb2021-08-1114Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-06
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI207 kb2021-08-1169Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI
Барилгын өртгийн индекс, 2021 IV-VI158.2 kb2021-08-0840Барилгын өртгийн индекс, 2021 IV-VI
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-06196.4 kb2021-07-1846Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-06
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-05173.4 kb2021-07-1726Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-05
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-05223 kb2021-06-1337Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-05
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-04213.6 kb2021-06-1330Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-04
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-04211.5 kb2021-05-1371Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-04
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021-03249 kb2021-05-1330Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021-03
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-03211.9 kb2021-05-1362Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-03
Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 I-III256.9 kb2021-05-1078Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 I-III
Барилгын өртгийн индекс, 2021 I-III206.5 kb2021-05-1080Барилгын өртгийн индекс, 2021 I-III
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-03211.2 kb2021-04-13268Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-03
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-02198.4 kb2021-04-1296Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-02
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-01197.7 kb2021-03-13112Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-01
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-02213.2 kb2021-03-13178Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-02
Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2019810.1 kb2020-07-10245Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2019
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга518.7 kb2019-12-13416Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга
Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга1.2 mb2019-12-12246Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга