Үйлдвэрлэгчийн үнэ

Үнийн индекс тодорхой цаг хугацаанд үнийн түвшний өөрчлөлтийг илэрхийлдэг гэдэг бол үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс (ҮҮИ) нь тухайн үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн болон худалдсан бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлдэг юм. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг тооцсоноор инфляцийг урьдчилан таамаглах, ДНБ-ийг зэрэгцүүлэх үнэд шилжүүлэх, Засгийн газар болон бизнесийн байгууллагууд бизнесийн дүн шинжилгээ хийхэд болон төрөл бүрийн индексжүүлэлтэд ашиглана. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг тооцоход тухайн бараа, үйлчилгээний жинг тодорхойлсон, тоо хэмжээ, үнэ болон өртгийн мэдээлэл, эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (ISIC), бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэгдсэн ангилал (CPC)-ыг ашиглана. Үнийн индексийн тооцооны ажлын чанар нь бизнес регистрийн сан, судалгаанд хамрагдах салбаруудын мэдээллийн чанар, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үнийн үнэн зөв, бодит байдлаас шууд хамаарна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2021 X-XII208.9 kb2022-01-153Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2021 X-XII
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2021 X-XII240 kb2022-01-154Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2021 X-XII
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-12234.1 kb2022-01-158Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-12
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-11242.6 kb2022-01-129Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-11
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-10242.8 kb2021-12-1423Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-10
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-11232.6 kb2021-12-1328Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-11
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-10232.9 kb2021-11-1632Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-10
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-09241.6 kb2021-11-1618Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-09
Барилгын өртгийн индекс, 2021 VII-IX264.6 kb2021-11-1625Барилгын өртгийн индекс, 2021 VII-IX
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын ҮҮИ, 2021 VII-IX244 kb2021-10-1333Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын ҮҮИ, 2021 VII-IX
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-09238.1 kb2021-10-1354Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-09
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 VII-IX207.7 kb2021-10-1347Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 VII-IX
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-08243.2 kb2021-10-0839Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-08
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-07243.3 kb2021-09-1368Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-07
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-08212.7 kb2021-09-1353Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-08
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-07198.9 kb2021-08-1370Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-07
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI223.9 kb2021-08-1270Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-06159.9 kb2021-08-1138Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-06
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI207 kb2021-08-11100Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI
Барилгын өртгийн индекс, 2021 IV-VI158.2 kb2021-08-08276Барилгын өртгийн индекс, 2021 IV-VI
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-06196.4 kb2021-07-1877Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-06
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-05173.4 kb2021-07-1762Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-05
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-05223 kb2021-06-1363Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-05
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-04213.6 kb2021-06-1350Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-04
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-04211.5 kb2021-05-1396Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-04
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021-03249 kb2021-05-1374Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021-03
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-03211.9 kb2021-05-1389Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-03
Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 I-III256.9 kb2021-05-10113Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 I-III
Барилгын өртгийн индекс, 2021 I-III206.5 kb2021-05-10119Барилгын өртгийн индекс, 2021 I-III
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-03211.2 kb2021-04-13352Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-03
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-02198.4 kb2021-04-12127Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-02
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-01197.7 kb2021-03-13175Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-01
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-02213.2 kb2021-03-13231Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-02
Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2019810.1 kb2020-07-10293Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2019
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга518.7 kb2019-12-13459Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга
Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга1.2 mb2019-12-12292Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга