Нийгмийн даатгал, халамж

Нийгмийн даатгал. Монгол Улсын Их Хурлaac 1994 онд нийгмийн даатгалын багц хуулиудыг батлан гаргаснаар нийгмийн даатгалын тогтолцооны хууль эрх зүйн үндэс бүрдсэн. Нийгмийн даатгал нь иргэн, төр, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас зохих журмын дагуу шимтгэл төлж, нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлэн, даатгуулагч иргэн өндөр наслах, хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу хөдөлмөрийн чадваргүй болох, өвчлөх, ажилгүй болох үед өөрт нь, тэрчлэн нас барахад түүний асрамжинд байсан хүмүүст х ууль тогтоомжинд заасан т этгэвэр, тэтгэмж, төлбөр олгох зориулалттай нийгэм эдийн засгийн арга хэмжээ юм. Aймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүдээс сар бүр нийгмийн даатгалын орлого, зарлага, тэтгэвэр авагчдын тоо, тэтгэврийн хэмжээ, төрөл, даатгалын сангийн орлого, даатгуулагчдын тоо зэрэг үзүүлэлтээр тайланг гаргадаг бөгөөд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт нэгтгэн ҮСХ-нд мэдээлэгдэнэ. Нийгмийн халамж. Аймаг, нийслэлийн Хөдөлмөр халамжийн, үйлчилгээний газруудаас сар бүр халамжийн орлого, зарлага, тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлтийн хэмжээ, төрөл, хамрагдсан хүний тоо, хүний хөгжлийн сангийн орлого, зарлага, хүний тоо зэрэг үзүүлэлтээр гаргаж буй тайланг Хөдөлмөр Халамжийн үйлчилгээний газар нэгтгэн ҮСХ-нд ирүүлж байна. Нийгмийн халамжийн хуулийн дагуу халамжийн дэмжлэг, туслалцаа шаардлагатай хүнд тэтгэвэр, нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж олгох, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн болон төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг нийгмийн халамж гэнэ.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Нийгмийн даатгал, халамж 2022-03185.5 kb2022-04-14118Нийгмийн даатгал, халамж 2022-03
Нийгмийн даатгал, халамж 2021-12164.7 kb2022-01-14447Нийгмийн даатгал, халамж 2021-12
Нийгмийн даатгал, халамж 2021-09164.6 kb2021-10-14279Нийгмийн даатгал, халамж 2021-09
Нийгмийн даатгал, халамж 2021-06204.8 kb2021-07-18284Нийгмийн даатгал, халамж 2021-06
Нийгмийн даатгал, халамж 2021-05248.4 kb2021-06-14147Нийгмийн даатгал, халамж 2021-05
Нийгмийн даатгал, халамж 2021-04250.8 kb2021-05-14227Нийгмийн даатгал, халамж 2021-04
Нийгмийн даатгал, халамж 2021-03260.4 kb2021-04-14270Нийгмийн даатгал, халамж 2021-03
Нийгмийн даатгал, халамж 2021-02416.1 kb2021-03-15457Нийгмийн даатгал, халамж 2021-02
Нийгмийн хамгааллын статистик-20193.1 mb2020-11-281,024Нийгмийн хамгааллын статистик-2019
Нийгмийн даатгал, халамж-20172.3 mb2018-09-267,784Нийгмийн даатгал, халамж-2017
Нийгмийн даатгал, халамж-20162.7 mb2017-10-195,141Нийгмийн даатгал, халамж-2016