Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээллийг Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)-ны дэргэдэх Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Эрүүл мэндийн газар (ЭМГ) нэгтгэн гаргаж, сар бүрийн 6-нд, мөн жилийн мэдээг жил бүрийн 3-р сарын 10-нд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлдэг. Сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайланг жилд нэг удаа гаргаж ЭМЯ-нд ирүүлнэ. Энэ тайланд эрүүл мэндийн байгууллагын тоо, эмнэлгийн орны тоо, эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллагчдын тоо, их эмчийн тоо, эмнэлгийн дунд мэргэжилтний тоо мэргэжлийн төрлөөр, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн өвчлөл, нас барсан хүний тоо, өвчний ангиллаар нэгтгэгддэг. Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзүүлэлтийг ЭМЯ-ны мэдээлэлд үндэслэн энэхүү эмхтгэлд оруулав.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Эрүүл мэнд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2022-07-21
Эрүүл мэнд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдохоор, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2022-07-21
Эрүүл мэнд НЭГ ИХ ЭМЧИД НОГДОХ ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-15
Эрүүл мэнд ИХ ЭМЧИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-15
Эрүүл мэнд НЭГ СУВИЛАГЧИД НОГДОХ ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-15
Эрүүл мэнд ЭМ ЗҮЙЧДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-15
Эрүүл мэнд ЭХИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-18
Эрүүл мэнд ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭЖ ЭМЧЛҮҮЛСЭН ӨВЧТНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-18
Эрүүл мэнд ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2022-04-18
Эрүүл мэнд ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ХАРЬЦАА, (100000 амьд төрөлтөд ногдох) бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2022-05-04