Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааг аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчид, зардал, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ (биет болон үнийн дүнгээр), борлуулалт, үндсэн хөрөнгө болон санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр илэрхийлж, аж ахуйн нэгжийн сар, жилийн тайлан, тооллого, судалгааны үр дүнгийн тоон мэдээллийг ашиглан тэдгээрийг нэгтгэн гаргадаг. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний биет хэмжээний индексийг сар бүр тооцож, статистикийн бюллетеньд тусгаж байна. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийг тооцоход 1967, 1986, 1995, 2000 оныг зэрэгцүүлэх үнийн суурь болгож байсныг 2008 оны 1 дүгээр сараас эхлэн 2005 оны үнийг суурь болгож байна. Аж үйлдвэрийн салбарын 300 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг сар бүрийн мэдээлэлд хамруулан судалж, үйлдвэрлэлийн биет хэмжээний индексийг тооцдог.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-05197.9 kb2022-06-2096Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-05
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-04193.9 kb2022-05-17225Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-04
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-03196.9 kb2022-04-14257Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-03
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-02192.1 kb2022-03-15301Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-02
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-01189 kb2022-02-16263Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-01
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-12192.8 kb2022-01-16523Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-12
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-11192.9 kb2021-12-14213Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-11
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2020 оны танилцуулга1.4 mb2021-11-18840Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2020 оны танилцуулга
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-10192.2 kb2021-11-15176Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-10
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-09193.2 kb2021-10-14391Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-09
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-08196 kb2021-09-14228Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-08
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-07224.1 kb2021-08-14225Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-07
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-06235.9 kb2021-07-20239Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-06
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-05289.2 kb2021-06-14215Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-05
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-04270 kb2021-05-15367Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-04
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-03286.3 kb2021-04-14457Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-03
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга 2021-02419.3 kb2021-03-14970Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга 2021-02
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2019 оны танилцуулга3.6 mb2020-09-183,345Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2018 оны танилцуулга4.6 mb2019-08-1313,400Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга4.8 mb2018-08-1616,392Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-09-043,372Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга