Үндэсний тооцоо

Энэ бүлэг Үндэсний тооцооны үзүүлэлт болох ДНБ, түүний бүрэлдэхүүн, үндэсний нийт орлого, үндэсний тооцооны нэгдсэн данс, гадаад эдийн засгийн секторын данс, нөөц, ашиглалтын хүснэгт (НАХ), салбар хоорондын тэнцэл (СХТ)-ийн мэдээллийг хамарна. Мөн нэг хүнд ногдох ДНБ, ҮНО-ыг үндэсний мөнгөн тэмдэгт болон америк доллараар харуулна. ДНБ-ий анхдагч мэдээллийн эх үүсвэр нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайлан болон захиргааны статистикийн мэдээлэл байна. Үндэсний тооцоо (ҮТ) нь макро эдийн засгийн үйл явцыг тодорхойлох, шинжлэхэд хэрэглэгддэг харилцан уялдаа бүхий үзүүлэлтийн систем бөгөөд уг системд чухал байр эзэлдэг эдийн засгийн үр дүнг илэрхийлэх нэгдмэл үзүүлэлт бол ДНБ юм. ДНБ нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд эдийн засгийн бүхий л үйл ажиллагаагаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нийт хэмжээг тодорхойлж эцсийн хэрэглээ, хөрөнгийн хуримтлал, цэвэр экспортод хуваарилагдана. Үндэсний тооцооны данс (ҮТД) нь нэг талаас улс орны эдийн засгийн амьдралыг бүхэлд нь дүрслэн харуулахад, нөгөө талаас эдийн засаг дахь сектор хоорондын болон гадаад эдийн засгийн харилцааг харуулахад чиглэгдсэн харилцан уялдаа бүхий үзүүлэлтийн систем юм. ҮТД нь ДНБ-ий 3 аргын бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүд, үндэсний нийт орлого, үндэсний эзэмшлийн орлого зэргийг харуулна. НАХ нь ДНБ-ий 3 аргын тооцоог баланслуулах, тэгш хэмтэй СХТ-ийг зохиоход шаардагдах мэдээллийн эх үүсвэр юм. НАХ нь дотоодын үйлдвэрлэл болон импортын нийлбэрээр нийт нөөцийг, мөн завсрын болон эцсийн хэрэглээ, хуримтлал, экспорт зэргээр бүтээгдэхүүний нийт ашиглалтыг харуулна. СХТ нь эдийн засаг дахь эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцэл буюу хэрэглэгчид, үйлдвэрлэгчдийн хоорондын худалдан авалт, борлуулалтыг нэгдсэн байдлаар харуулах хүснэгт юм. Үндэсний тооцооны үзүүлэлтүүд болон танилцуулгын тархаах хуваарийг ЭНД -дарж харах боломжтой.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН СТАТИСТИКИЙН ЧАНАРЫН ТАЙЛАН1734.8 kb2021-07-2612ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН СТАТИСТИКИЙН ЧАНАРЫН ТАЙЛАН1
ДНБ-ий суурь оныг 2015 онд шилжүүллээ572 kb2021-07-2616ДНБ-ий суурь оныг 2015 онд шилжүүллээ
ДНБ-ий суурийг шинэчилсэн талаарх танилцуулга916 kb2021-07-2616ДНБ-ий суурийг шинэчилсэн талаарх танилцуулга
ДНБ, 2021* I-III Хэл:Монгол1.1 mb2021-05-16428ДНБ, 2021* I-III Хэл:Монгол
ДНБ, 2020* Хэл:Англи1.5 mb2021-02-22326ДНБ, 2020* Хэл:Англи
ДНБ, 2020* Хэл:Монгол1.5 mb2021-02-18896ДНБ, 2020* Хэл:Монгол
Үндэсний тооцооны секторын данс түүний үр дүнд хийсэн шинжилгээ, 2010-20193.8 mb2021-02-06252Үндэсний тооцооны секторын данс түүний үр дүнд хийсэн шинжилгээ, 2010-2019
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 201914 mb2020-12-04232Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 2019
ДНБ, 2020* I-IX Хэл:Англи1.2 mb2020-11-18270ДНБ, 2020* I-IX Хэл:Англи
ДНБ, 2020* I-IX Хэл:Монгол656.1 kb2020-11-171,014ДНБ, 2020* I-IX Хэл:Монгол
ДНБ, 20191.6 mb2020-08-311,600ДНБ, 2019
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 201913.8 mb2020-08-31411Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 2019
Бүс нутгийн ДНБ, Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 20193.5 mb2020-08-31270Бүс нутгийн ДНБ, Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2019
ДНБ, 2020* I-VI Хэл:Монгол883.4 kb2020-08-17919ДНБ, 2020* I-VI Хэл:Монгол
ДНБ, 2020* I-III Хэл:Англи768 kb2020-05-25239ДНБ, 2020* I-III Хэл:Англи
ДНБ, 2020* I-III Хэл:Монгол1.6 mb2020-05-193,775ДНБ, 2020* I-III Хэл:Монгол
ДНБ, 2019* Хэл:Англи1.9 mb2020-03-031,021ДНБ, 2019* Хэл:Англи
ДНБ, 2019* Хэл:Монгол1.1 mb2020-02-183,176ДНБ, 2019* Хэл:Монгол
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 201814.9 mb2019-12-091,025Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 2018
ДНБ, 2019* I-IX1.8 mb2019-11-171,183ДНБ, 2019* I-IX
Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл 2010-20125.4 mb2019-11-05375Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл 2010-2012
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 201815.4 mb2019-09-16535Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 2018
Бүс нутгийн ДНБ, Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 20186.2 mb2019-09-10786Бүс нутгийн ДНБ, Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2018
ДНБ, 20181.9 mb2019-09-071,482ДНБ, 2018
ДНБ, 2019* I-VI1.3 mb2019-08-153,321ДНБ, 2019* I-VI
Үндэсний тооцооны данс, 2018*14.9 mb2019-06-24920Үндэсний тооцооны данс, 2018*
Бүс нутгийн ДНБ, 2018*2.2 mb2019-06-24529Бүс нутгийн ДНБ, 2018*
ДНБ, 2019* I-III957.9 kb2019-05-161,762ДНБ, 2019* I-III
ДНБ, 2018* I-XII5.1 mb2019-02-151,697ДНБ, 2018* I-XII
Үндэсний тооцооны систем-2018 хурлын илтгэл8.4 mb2018-12-182,362Үндэсний тооцооны систем-2018 хурлын илтгэл
ДНБ, 2018* I-IX1.9 mb2018-11-152,243ДНБ, 2018* I-IX
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 201715.2 mb2018-11-12424Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 2017
Үндэсний тооцооны үндсэн үзүүлэлтүүд (2013)3.3 mb2018-10-221,029Үндэсний тооцооны үндсэн үзүүлэлтүүд (2013)
Бүс нутгийн үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 20172.4 mb2018-10-18577Бүс нутгийн үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2017
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 201715.3 mb2018-09-24757Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 20172.2 mb2018-09-182,658ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017
Бүс нутгийн ДНБ, 20173.9 mb2018-09-172,140Бүс нутгийн ДНБ, 2017
ДНБ, 2018* I-VI1.3 mb2018-08-165,181ДНБ, 2018* I-VI
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017*14.6 mb2018-06-14981Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017*
ДНБ, 2018* I-III1.4 mb2018-05-153,129ДНБ, 2018* I-III
ДНБ, 2017*924.7 kb2018-02-146,947ДНБ, 2017*
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 201616.9 mb2017-11-17675Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2016
ДНБ, 2017* I-IX1,016.9 kb2017-11-175,947ДНБ, 2017* I-IX
Бүс нутгийн ДНБ, 2016817.3 kb2017-11-021,632Бүс нутгийн ДНБ, 2016
ДНБ, 20161 mb2017-11-026,793ДНБ, 2016
ДНБ, 2017* I-VI1.1 mb2017-08-283,077ДНБ, 2017* I-VI
Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ, 2010-20151.4 mb2017-07-253,125Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ, 2010-2015
Салбар хоорондын тэнцлийн шинжилгээ524.7 kb2017-07-24306Салбар хоорондын тэнцлийн шинжилгээ
ДНБ, 2017* I-III1.1 mb2017-05-267,510ДНБ, 2017* I-III
Үндэсний тооцооны дансууд, 2012441.5 kb2013-11-282,158Үндэсний тооцооны дансууд, 2012