Хүн ам

Энэ бүлэгт Монгол Улсын хүн амын өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц, төрөлт, нас баралт, гэрлэлт, цуцлалт, үрчлэлт гэх мэт хүн амын ердийн хөдөлгөөний статистикийн үзүүлэлтийг тусгав. Хүн амын статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь 10 жил тутамд явуулдаг хүн ам, орон сууцны тооллого, хүн амын ердийн болон шилжих хөдөлгөөний жил бүрийн мэдээ тайлан болно. Монгол Улсын хүн амд Монгол Улсын нутаг дэсгэрт оршин суугаа болон гадаадад 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин суугаа Монгол Улсын харьяат хүн амыг хамруулна. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн ам-Монгол Улсын засаг захиргааны нэгжид 183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар оршин сууж байгаа хүн амыг ойлгоно. Жилийн дундаж хүн амын тоог жилийн эхний болон эцсийн хүн амын тооны нийлбэрийг 2-т хувааж тооцно.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хүн ам МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/хөдөөгөөр 2022-03-15
Хүн ам ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэлээр 2022-03-21
Хүн ам ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ, аймаг, нийслэлээр 2022-03-29
Хүн ам ХҮН АМ ЗҮЙН АЧААЛАЛ, аймаг, нийслэлээр 2022-04-11
Өрх ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/ хөдөөгөөр 2022-04-04
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН ТОО, аймаг/нийслэлээр 2022-03-07
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, бүс, аймаг/нийслэлээр 2022-03-09
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн 1000 ХҮНД НОГДОХ ТӨРӨЛТ, НАС БАРАЛТ, ЦЭВЭР ӨСӨЛТ, аймаг/ нийслэлээр, улирлаар 2022-07-06
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, хүйс, аймаг/нийслэлээр 2022-04-20
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТ, ЦУЦЛАЛТЫН ТОО, аймаг/нийслэлээр 2022-03-14
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТ, ЦУЦЛАЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, аймаг, нийслэлээр 2022-03-30
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ҮРЧЛЭЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, аймаг/ нийслэлээр 2022-04-21
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТ, НАС БАРАЛТ, ЕРДИЙН ЦЭВЭР ӨСӨЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, аймаг/нийслэлээр 2022-03-30
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, өрхийн гишүүдийн тоогоор 2022-04-15
Нийгмийн зарим үзүүлэлт БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ХАГАС ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17