Холбоо барих

Хаяг: Засгийн газрын III байр Бага тойруу-44, Улаанбаатар-11, Монгол улс
Утас : +(976)-11-321433 Лавлах утас: 1900-1212 Факс: +(976)-11-324518 И-мэйл: information@nso.mn

Хариуцсан чиглэл Албан тушаал Холбоо барих дугаар
УДИРДЛАГА
Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт, ҮСХ-ны зөвлөл, Даргын зөвлөл ҮСХ-ны дарга 260262
Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт, Арга зүйн байнгын зөвлөл ҮСХ-ны дэд дарга 262311
1. ДОТООД АУДИТ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт Хэлтсийн дарга  261560
Салбарын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, орон нутгийн статистикийн нэгжийн үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт, үнэлгээ Ахлах референт 261560
Салбарын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, улсын байцаагчдын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт Ахлах референт
Чанарын болон гүйцэтгэлийн аудит, баримт бичиг, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  Референт
Санхүүгийн аудит, шилэн данс Референт
2. ТАМГЫН ГАЗАР
Салбарын болон Тамгын газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт Тамгын газрын дарга 262767
2.1 Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт Хэлтсийн дарга  261532
Хүний нөөц, дотоод ажил Ахлах референт 293968
Сургалтын үйл ажиллагаа, статистикийн салбарыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт Референт
Төлөвлөгөө, тайлан, тушаалын хэрэгжилт Референт
Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, статистикийн салбарын  хууль, эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах, ТАХ-ийн ХАСХОМ бүрдүүлэлт, албан хаагчдын нийгмийн асуудал  Референт
ҮСХ-ны зөвлөлийн болон Даргын зөвлөлийн хурал, орон нутаг, шагнал урамшуулал, дотоод ажил Референт
Удирдлагын шуурхай, хүний нөөц, дотоод ажил Референт
Худалдан авах ажиллагаа, даргын туслах Референт 261433
Архив, бичиг хэрэг Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 321433
2.2 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс
Статистикийн салбарын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа болон хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт Хэлтсийн дарга  51261530
НҮБ, түүний системийн байгууллагууд болон олон талт хамтын ажиллагааг хариуцах, олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, гадаад түншлэгчдийн техник, санхүүгийн дэмжлэгээр статистикийн салбарт төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх  Ахлах референт 11329125
Статистикийн салбарын хоёр талт хамтын ажиллагааг хариуцах, олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, гадаад түншлэгчдийн техник, санхүүгийн дэмжлэгээр статистикийн салбарт төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Референт
Хоёр талт хамтын ажиллагаатай статистикийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, өдөр тутмын захидал харилцаа, протоколыг хариуцах Референт
Статистикийн чиглэлээр олон улс, бүс нутгийн болон олон талт хамтын ажиллагаатай байгууллагуудтай хамтран ажиллах  Референт
2.3 Санхүүгийн хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт Хэлтсийн дарга  322767
Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хорооны болон салбарын тайлан баланс нэгтгэх Ахлах референт 261524
Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, ажиллагсдын цалин хөлс, төсвийн төсөл Референт
Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа,  хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд Референт 263490
Байгууллагын бэлэн мөнгөний тооцоо,  газар хэлтсүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардагдах бараа материалын хангамжийг хариуцах,  Нярав
Хэвлэх цехийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа Зохион байгуулагч
Хэвлэн олшруулах Хэвлэгч 322108
Хэвлэн олшруулах, дэвтэрлэх Хэвлэгч
2.4 Олон нийттэй харилцах хэлтэс
Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт Хэлтсийн дарга  261523
Байгууллагын албан ёсны статистикийн мэдээг хэрэглэгчдэд хүргэх, хяналт тавих Ахлах референт 263152
Газарзүйн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, тархаах Референт
Статистикийн маркетинг, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах Референт 326414
Статистикийн цахим мэдээллийн үйлчилгээ Референт
Сар, улирал, жилийн мэдээний нэгтгэл, хэвлэлийн эх бэлтгэл Хэвлэлийн технологич 263152
Сар, улирал, жилийн мэдээний нэгтгэл, хэвлэлийн эх бэлтгэл Хэвлэлийн технологич
Статистикийн хэвлэмэл мэдээллийн үйлчилгээг хангах, хэвлэлийн төлөөлөгч Зохион байгуулагч
Мултимедиа эх бэлтгэгч Зохион байгуулагч
3. ҮНДЭСНИЙ ТООЦОО, ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ ГАЗАР
Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт Газрын дарга 329271
3.1 Үндэсний тооцооны алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах, Үндэсний тооцооны урсгал данс, нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл, бүс нутгийн ДНБ, бүтээмж Ахлах статистикч 264797
ДНБ-ий эцсийн ашиглалтын тооцооны нэгтгэл, БОЭЗД, нийгмийн тооцооны матриц, ҮТ-ны хөрөнгө, санхүүгийн данс Статистикч
ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн аргын тооцоо, нэгтгэл Статистикч
ДНБ-ий эцсийн ашиглалтын аргын тооцоо, хөрөнгийн нийт хуримтлал, хөрөнгө оруулалт Статистикч
ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн аргын тооцоо, эцсийн хэрэглээ Статистикч
ДНБ-ий эцсийн ашиглалтын аргын тооцоо, эцсийн хэрэглээ Статистикч
ДНБ-ий эцсийн ашиглалтын аргын тооцоо, экспорт, импорт Статистикч
Ангилал, ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн аргын тооцоо Статистикч
3.2 Шинэчлэл хөгжлийн алба
Статистикийн үйл ажиллагааны ерөнхий загвар (GSBPM), статистикийн чанарын удирдлага, албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 261559
Тогтвортой хөгжлийн зорилго Статистикч
Тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажил, газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг хариуцах Статистикч
Ногоон хөгжлийн үзүүлэлт, Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл,  Статистикч
3.3 Шинжилгээ судалгаа, түүврийн алба
Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах, түүвэр судалгааны арга зүй, их өгөгдөл, шинжилгээ судалгааны ажил Ахлах статистикч 262903
Хүний хөгжлийн индекс, мэдээлэл тархаах ерөнхий стандарт, дэлхийн эдийн засаг, гадаад зах зээлийн тойм Статистикч
Шинжилгээ судалгааны ажил, ДНБ-ий хэтийн тооцоо,  Статистикч
ААНБ-ын судалгааны түүвэр, нээлттэй мэдээлэл, шинжилгээ судалгааны ажил  Статистикч
4. ХҮН АМ, НИЙГМИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР
Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт Газрын дарга 264805
4.1 Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо
Товчооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах Товчооны дарга 261522
БОСТ, ХАОСТ Ахлах статистикч 267547
БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил Статистикч
ХАӨМС, БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил Статистикч
НЗҮ, тооллогын төсөв санхүү, БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил Статистикч 264554
Хүн ам, БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил Статистикч 267547
ОСНАА, ОС, НҮ, БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил Статистикч
Аялал жуучлал, жендер, БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил Статистикч
4.2 Өрхийн орлого, зарлагын судалгааны алба
ӨНЭЗС болон албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах Ахлах статистикч 262325
ӨНЭЗС-ны боловсруулалт, шинжилгээ хийх, хүн амын амьжиргаа, ядуурлын статистик Статистикч
ӨНЭЗС-ны түүвэр, АЗС Статистикч
ӨНЭЗС-ны зардал, улирлын бюллетень, танилцуулга, эмхэтгэл гаргах  Статистикч
ӨНЭЗС-ны улирал, жилийн үр дүнг тооцох, хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу тооцоолол хийх, мэдээллийн баазыг шалгах, нэгтгэх Статистикч
ӨНЭЗС-ны мэдээллийн баазыг хүлээн авах, шалгах Статистикч
4.3 Ажиллах хүчний судалгааны алба
Хөдөлмөрийн статистикийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, ажиллах хүчний судалгааг хариуцах, албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах,  Ахлах статистикч 265543
АХС-ны түүвэр, мэдээллийн бааз, ТАХ-ын мэдээ Статистикч
Шинэ ажлын байрны мэдээ, Гадаад улс орнуудаас хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын мэдээ Статистикч
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, Хөдөлмөрийн хамтын маргааны мэдээ Статистикч
4.4 Нийгмийн статистикийн алба
Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааг хариуцах Ахлах статистикч 263966
Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа, Цаг ашиглалтын судалгаа Статистикч
Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа, Цаг ашиглалтын судалгаа Статистикч
Боловсрол, шинжлэх ухаан, оюуны өмчийн статистик болон Мэргэжлийн түр сургалт, Шинжлэх ухааны салбарын бүтээгдэхүүний тооцоо Статистикч
Эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн даатгалын статистик болон Эрүүл мэндийн салбарын бүтээгдэхүүний тооцоо Статистикч
Гэмт хэргийн статистик Статистикч
Дундаж цалин, сүм хийдийн статистик болон Сүм хийдийн салбарын бүтээгдэхүүний тооцоо, Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа Статистикч
Нийгмийн даатгал, халамжийн статистик болон Залуучуудын статистик Статистикч
Соёл урлаг, сонин сэтгүүл, хэвлэлийн статистик болон Чөлөөт цаг, биеийн тамирын салбарын бүтээгдэхүүний тооцоо Статистикч
5. ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР
Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт Газрын дарга 266414
5.1 Эдийн засгийн статистикийн алба
Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, эдийн засгийн салбаруудын мэдээ тайлан, тооллого, судалгаа Ахлах статистикч 322311
Төсөв, Зочид буудал, Зоогийн газар Статистикч 261565
Аж үйлдвэр Статистикч 261563
Тээвэр, Холбоо Статистикч
Байгаль орчин, Төрийн бус байгууллага, Хөрөнгө оруулалт Статистикч 322311
Аж үйлдвэр Статистикч 261563
Хөдөө аж ахуй Статистикч 261565
Худалдаа, Аялал жуулчлал Статистикч
Барилга, Мэргэжлийн шинжлэх ухаан, Удирдлагын дэмжлэх үзүүлэх үйл ажиллагаа Статистикч 261563
Гадаад худалдаа, Төлбөрийн тэнцэл Статистикч
Мөнгө, Барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа Статистикч 261565
Мал аж ахуй Статистикч
Газар тариалан Статистикч
5.2 Үнийн алба
Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, үнийн статистикийн мэдээ тайлан Ахлах статистикч 323152
Улаанбаатар хотын хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ Статистикч 261561
Аймгийн хэрэглээний үнэ, барилгын өртгийн индекс, орон сууцны үнэ Статистикч
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ Статистикч
Аж үйлдвэр, зочид буудал, зоогийн газрын салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ Статистикч
5.3 Бизнес регистрийн алба
Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, бизнес регистр Ахлах статистикч 323152
Бизнес регистр /Архангай, Баянхонгор, Булган, Өвөрхангай, Хөвсгөл аймаг, Сүхбаатар дүүрэг/, /Ан агнуур, Загас барих, үржүүлэх, Ойн аж ахуй, Мал эмнэлэг, Бөөний худалдаа, Боловсрол, Төрийн удирдлага батлан хамгаалах, албан журмын нийгмийн хамгаалал/ Статистикч 261567
Бизнес регистр /Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд аймаг, Баянгол дүүрэг/, /Жижиглэн худалдаа, Тээвэр, агуулах, Холбоо, Санхүү, даатгал, Эрүүл мэнд/ Статистикч
Бизнес регистр /Дорноговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Дархан-Уул  аймаг, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүрэг/, /Аялал жуулчлал, Үл хөдлөх хөрөнгө, Мэргэжлийн шинжлэх ухаан, Эрдэм шинжилгээ судалгаа/ Статистикч
Бизнес регистр /Дундговь, Орхон, Говьсүмбэр, Төв аймаг, Багануур, Багахангай, Налайх, Хан-Уул дүүрэг/, /ХАА, Аж үйлдвэр, Барилга, Зочид буудал, Зоогийн газар/ Статистикч
Бизнес регистр /Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймаг, Баянзүрх дүүрэг/, /Мэргэжлийн түр сургалт, Нийгэм бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээ, Орон сууц нийтийн аж ахуй, Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамир, СӨХ, ТББ, Удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа/   Статистикч
6. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР
Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт Газрын дарга 267885
6.1 Програм хангамжийн алба
Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, хүн ам, нийгмийн статистикийн судалгаа, CPI Ахлах референт 260744
Сар улирлын мэдээ, Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, мета мэдээлэл Референт
Веб сайт, 1212.mn аппликейшн Референт
Мэдээ боловсруулалт Референт 328414
Сар, улирлын мэдээ, Тооллого, судалгааны каталоги, Нээлттэй мэдээлэл Референт
ХАА, бизнес регистер Референт
6.2 Техникийн алба
Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, сүлжээ Ахлах референт 327548
Сүлжээ, систем  Референт
Сүлжээ, систем   Референт