Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Барилгын байгууллагын бүлэглэлт (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-05-15 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Барилга угсралт, их засварын ажлыг гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээг бүлэглэн, нийт дүнд эзлэх хувиар тооцсонЭх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН УЛИРЛЫН МЭДЭЭ