НАС БАРАЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Аймаг2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12
Улсын дүн
1,3171,3721,4571,4111,4411,2971,3411,3551,3011,2551,3481,2861,3571,1121,4281,2061,3621,2801,2791,3471,3601,3781,2921,4111,4861,3701,4861,3751,4321,3671,5331,3911,4601,4611,3611,6091,5731,3581,3731,4311,5081,2801,4101,4251,3651,5421,2661,6741,3661,2981,2921,3101,2881,3061,4021,3311,4051,4271,2781,221

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн хугацаанд нас барсан хүний тоог байршлаар илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тухайн хугацаанд нас барсан хүний тоог байршлаар илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-01-09
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0