Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бүлэг (2)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-13 / Хугацааны давтамж: Сар 2006-01 ~ 2019-02
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүнсний гол нэрийн барааны сарын мэдээ