Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Насны бүлэг (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Насны бүлэг2016
15-19
32.7
20-24
156.4
25-29
164.2
30-34
130.3
35-39
83.3
40-44
21.8
45-49
1.2
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-02 / Хугацааны давтамж: Жил 1980 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан