Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Насны бүлэг (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Насны бүлэг2016
15-19
33.1
20-24
160.1
25-29
170.1
30-34
134.7
35-39
86.1
40-44
22.4
45-49
1.3
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-06-11 / Хугацааны давтамж: Жил 1980 ~ 2017
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан