МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/хөдөөгөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Байршлаар (2)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

БайршлаарАймаг2018
Бүгд
Улсын дүн
3,238,479
Баруун бүс
408,979
Баян-Өлгий
105,090
Говь-Алтай
58,471
Завхан
72,779
Увс
84,309
Ховд
88,330
Хангайн бүс
604,353
Архангай
96,720
Баянхонгор
88,356
Булган
62,214
Өвөрхангай
117,112
Хөвсгөл
133,964
Орхон
105,987
Төвийн бүс
513,438
Дорноговь
69,304
Дундговь
46,628
Өмнөговь
66,722
Сэлэнгэ
111,403
Төв
95,662
Дархан-Уул
105,923
Говьсүмбэр
17,796
Зүүн бүс
220,334
Дорнод
80,984
Сүхбаатар
62,322
Хэнтий
77,028
Улаанбаатар
1,491,375
1,491,375
Хот
Улсын дүн
2,197,970
Баруун бүс
135,803
Баян-Өлгий
39,043
Говь-Алтай
19,336
Завхан
16,625
Увс
30,503
Ховд
30,296
Хангайн бүс
245,062
Архангай
21,419
Баянхонгор
30,545
Булган
15,816
Өвөрхангай
32,477
Хөвсгөл
42,645
Орхон
102,160
Төвийн бүс
234,289
Дорноговь
44,041
Дундговь
12,382
Өмнөговь
25,095
Сэлэнгэ
38,674
Төв
17,391
Дархан-Уул
86,076
Говьсүмбэр
10,630
Зүүн бүс
91,441
Дорнод
45,966
Сүхбаатар
18,168
Хэнтий
27,307
Улаанбаатар
1,491,375
1,491,375
Хөдөө
Улсын дүн
1,040,509
Баруун бүс
273,176
Баян-Өлгий
66,047
Говь-Алтай
39,135
Завхан
56,154
Увс
53,806
Ховд
58,034
Хангайн бүс
359,291
Архангай
75,301
Баянхонгор
57,811
Булган
46,398
Өвөрхангай
84,635
Хөвсгөл
91,319
Орхон
3,827
Төвийн бүс
279,149
Дорноговь
25,263
Дундговь
34,246
Өмнөговь
41,627
Сэлэнгэ
72,729
Төв
78,271
Дархан-Уул
19,847
Говьсүмбэр
7,166
Зүүн бүс
128,893
Дорнод
35,018
Сүхбаатар
44,154
Хэнтий
49,721
Улаанбаатар
0
0
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-25 / Хугацааны давтамж: Жил 1935 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого