МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/хөдөөгөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Байршлаар (2)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

БайршлаарАймаг2018
Бүгд
Баян-Өлгий
105,090
Говь-Алтай
58,471
Завхан
72,779
Увс
84,309
Ховд
88,330
Архангай
96,720
Баянхонгор
88,356
Булган
62,214
Орхон
105,987
Өвөрхангай
117,112
Хөвсгөл
133,964
Говьсүмбэр
17,796
Дархан-Уул
105,923
Дорноговь
69,304
Дундговь
46,628
Өмнөговь
66,722
Сэлэнгэ
111,403
Төв
95,662
Дорнод
80,984
Сүхбаатар
62,322
Хэнтий
77,028
Улаанбаатар
1,491,375

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ын харьяат иргэдийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Монгол Улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ын харьяат иргэдийн нийлбэр дүн.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-06-10
7 Эх сурвалж
Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн амын жилийн эцсийн мэдээ, ХА-3
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0