Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Улсын дундаж (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2013-06-07 / Хугацааны давтамж: Жил 1990 ~ 2012
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Түлшний шаталтаас үүсэх нүүрсхүчлийн давхар ислийн ялгаралтын хэмжээгээр тооцов.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд