Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(1)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-11-19 / Хугацааны давтамж: Улирал 2010-01 ~ 2019-03
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа