Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Барилгын өртгийн индекс (1)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-11-15 / Хугацааны давтамж: Улирал 2016-02 ~ 2019-03
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Барилга угсралт, их засварын улирлын мэдээ