ХУДАЛДААНЫ САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН ҮНИЙН ИНДЕКС, 2015=100, аймаг, нийслэлээр, дэд салбараар, улирлаар, өмнөх оны эцэстэй харьцуулснаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Засаг захиргааны нэгж (1)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-08-20 / Хугацааны давтамж: Улирал 2016-01 ~ 2019-02
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны сарын мэдээ