Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-18 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Тайлант хугацаанд мэдээнд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын дүнЭх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн сарын мэдээ