Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

Статистик үзүүлэлт (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-11-15 / Хугацааны давтамж: Сар 2017-01 ~ 2019-10
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнийн сарын мэдээ