ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДОЛ, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-08-01 / Хугацааны давтамж: Улирал 2011-01 ~ 2019-02
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого