Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

БАРИЛГА, УГСРАЛТ (3)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-05-19 / Хугацааны давтамж: Улирал 2014-01 ~ 2019-01
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-05-19 / Хугацааны давтамж: Жил 2002 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Ашиглалтад оруулсан үндсэн фондыг 2014 оноос улирлаар задлахдаа зөвхөн тайлант оны гүйцэтгэлээр авч үзсэн. Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Барилга угсралт, их засварын улирлын мэдээ