Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Барилгын төрөл (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-05-29 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Барилга угсралт, их засварын улирлын мэдээ