МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, нэр төрлийн ангиллаар, 1991-2018 он, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Нэр төрөл (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-12-25 / Хугацааны давтамж: Жил 1991 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: САНГИЙН ЯАМ Монгол улсын нэгдсэн төсвийн сарын гүйцэтгэл