Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Зээлийн хүү (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-12-23 / Хугацааны давтамж: Сар 2004-01 ~ 2019-11
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО