Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-09-10 / Хугацааны давтамж: Жил 2010 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Төлбөрийн тэнцэл