НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-09-10 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Монгол Улсад оршин суугаа хүн амын жилийн дундаж тоогоор тооцов.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО